ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 1. ΓΕΝΙΚΑ. Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από την ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ΑΒΕΕ. για την προστασία της ιδιωτικότητας των φυσικών προσώπων τα στοιχεία των οποίων η επιχείρηση επεξεργάζεται (στο εξής θα αναφέρονται ως υποκείμενά των δεδομένων): πελατών – εταιριών και διαχειριστών επιχειρήσεων, συνεργατών και εκπροσώπων των επιχειρήσεων πελατών της επιχείρησης, συμβούλων και εργαζομένων, τα προσωπικά δεδομένα των οποίων τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης βάση του σκοπού της,  όπως αυτός ορίζεται από τη νομοθεσία.  Η επιχείρηση λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών της , των συνεργατών της και του κοινού  και για το  λόγο αυτό εφαρμόζει την ακόλουθη Πολιτική Απορρήτου, η οποία διασφαλίζει  υψηλό επίπεδο ασφάλειας πληροφοριών και συμμορφώνεται με το ισχύον νομοθετικό & κανονιστικό πλαίσιο. Ο σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να σας ενημερώσουμε για το πώς συλλέγουμε, διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που σας αφορούν, όπως τα προσωπικά σας δεδομένα που μας παρέχετε άμεσα εσείς ή δημόσιες πλατφόρμες πληροφόρησης, κατά την εξυπηρέτηση σας από τις υπηρεσίες της επιχείρησης.

Όλα τα δεδομένα που επεξεργάζεται η επιχείρηση αφορούν το νόμιμο πλαίσιο λειτουργίας της ως Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, όπως αυτές ορίζονται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο όπως η καταγραφή και η αυτόματη ενημέρωση των μεταβολών όλων των προσωπικών και εταιρικών δεδομένων, των πελατών και συνεργατών. Η επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει για εμπορικούς σκοπούς, καθώς επίσης δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και δεν καταρτίζει προφίλ με τα δεδομένα που διαθέτει.

 1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Τα δεδομένα που κατά βάση επεξεργάζεται η επιχείρηση είναι ατομικά και εταιρικά δηλαδή φυσικών και νομικών προσώπων (Ατομικές, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΑΕ). Στις περιπτώσεις αυτές τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η επιχείρηση αφορούν την διοίκηση της επιχείρησης του νομικού εκπροσώπου και συνεργάτες αυτών. Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από τους ίδιους η από νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους αυτών μέσω αιτήσεων και υπευθύνων δηλώσεων  και από τεκμηριωμένες πληροφορίες / δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά έγγραφα που οι ίδιοι παρέχουν. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο, για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, τυγχάνουν σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών. Υπεύθυνος Επεξεργασίας του τηρούμενου αρχείου είναι η ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ΑΒΕΕ. Τα δεδομένα που επεξεργάζεται η επιχείρηση είναι «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένα φυσικά πρόσωπα όπως στοιχεία προσώπου, κατοικίας, επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΑΔΤ, και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα σε όλα τα στάδια επεξεργασίας και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των σκοπών που αναφέρονται στην παρ 4 της παρούσης, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση-επικαιροποίηση. Η επιχείρηση σε περίπτωση όπου θα απαιτηθεί αλλαγή / μεταβολή στη φύση των δεδομένων του υποκειμένου, τέτοιου είδους ώστε η χρήση τους να απαιτεί   επιπλέον ενημέρωση και εκ νέου αίτηση και προσκόμιση εγγράφων από μέρους του, προβαίνει άμεσα σε  ενημέρωση με κατάλληλο τρόπο και λαμβάνει τη συγκατάθεσή τους  πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε περαιτέρω ενέργειας, που αφορά την τροποποίηση, επικαιροποίηση, ενημέρωση και την τήρηση των εν λόγω αρχείων. Η επιχείρηση δεν συλλέγει εν γνώσει της ούτε τηρεί προσωπικά δεδομένα που αφορούν παιδιά, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην κείμενη νομοθεσία.
 1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Το νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων  που διέπει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την λειτουργία της επιχείρησης,  συνίσταται βασικά από τον αρ. 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) αλλά και από κάθε νόμο ή κανονισμό που έχει εκδοθεί σε συνέχεια ή για την εφαρμογή του ανωτέρω Γενικού Κανονισμού, καθώς και από κάθε εθνική νομοθεσία που αφορά την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων γενικότερα.

Η επιχείρηση είναι αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στον Αμπελώνα – Λάρισας.

 1. ΣΚΟΠΟΣ & ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σύμφωνα με το ανωτέρω νομικό πλαίσιο, η επιχείρηση νομιμοποιείται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων που διαχειρίζονται η/και εκπροσωπούν επιχειρήσεις- πελάτες. Η ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ΑΒΕΕ ενδέχεται να συλλέξει και να επεξεργασθεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά εντός του πλαισίου των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων της για τους εξής σκοπούς: α). Προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που της επιβάλει η νομοθεσία,  και να εκπληρώνει τα καθήκοντά της τα οποία εκτελεί προς το δημόσιο συμφέρον  ως μορφή επιχείρησης που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στον Αμπελώνα -Λάρισας. β) Για κάθε αναγκαία επεξεργασία των αιτήσεων, δηλώσεων,  βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων, καθώς και πληροφοριών που παρέχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών διατάξεων. γ) Προκειμένου να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της στο πλαίσιο των καθηκόντων της και του συνόλου της εφαρμοστέας νομοθεσίας όπως και για να συνάπτει νόμιμα συμβάσεις και να ανταποκρίνεται στις νόμιμες υποχρεώσεις που αυτές επιβάλουν. δ) Για λόγους επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Προκειμένου να διασφαλίζει την ασφάλεια του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της. ε) Προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που της επιβάλλει η νομοθεσία, υπό την ιδιότητα του εργοδοτικού φορέα, στο πλαίσιο των οποίων δύναται να προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, όπως ενδεικτικά ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή/και να συμβάλλεται και με εξωτερικούς συνεργάτες, βάσει της οριζόμενης, στην επιχείρηση που διέπει τη λειτουργία της, διαδικασίας.
 1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Η ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ΑΒΕΕ χρησιμοποιεί πολλαπλά φυσικά ή/και ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας για τη συλλογή των απαιτούμενων και αναγκαίων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αλλά και των στοιχείων των επιχειρήσεων πελατών. Αυτά μπορεί να συνίστανται σε ψηφιακά έντυπα και φόρμες, τα οποία διατίθενται μέσω της επιχείρησης καθώς και σε έγγραφα (αιτήσεις, δηλώσεις κα) τα οποία ενδέχεται να συμπληρώνουν όσοι συναλλάσσονται ή συνεργάζονται με τις υπηρεσίες της επιχείρησης.
 1. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ. Η ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ΑΒΕΕ συλλέγει μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα, κατά περίπτωση, προκειμένου να ασκήσει τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητές της ή να ικανοποιήσει τα αιτήματα ενημέρωσης και επικοινωνίας των υποκειμένων των δεδομένων. Τέτοια δύνανται να είναι τα δεδομένα που προβλέπονται από το νομικό πλαίσιο. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται στην επιχείρηση εκούσια από τα ίδια τα υποκείμενα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αυτά διαβιβάζονται στην επιχείρηση από άλλες δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να προβεί σε ενέργειες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Η λήψη συγκατάθεσης του υποκείμενου για την επεξεργασία  δεδομένων Π.Χ, απαιτείται προκειμένου να λάβει τις υπηρεσίες της επιχείρησης.  Κατά την λήψη δεδομένων η επιχείρηση προβαίνει σε ενυπόγραφη αποδοχή από το υποκείμενο της πληροφορίας,  συγκεκριμένων πεδίων στο  Έντυπο Συγκατάθεσης Και Αποδοχής Όρων / Φόρμα Αίτησης  για Υπηρεσίες της επιχείρησης, για τους κάτωθι λόγους:    α) Επιβεβαιώνεται ότι το ενδιαφερόμενο μέρος έλαβε την Πολιτική  Απορρήτου και έχει ενημερωθεί για  τα δικαιώματα του σχετικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. β) Επιβεβαιώνεται ότι τα παρεχόμενα στοιχεία φυσικού προσώπου και επιχείρησης είναι ακριβή, αληθή, και επικαιροποιημένα, γ) Λαμβάνεται Ξεχωριστή Συγκατάθεση του υποκειμένου για την λήψη ενημερωτικών newsletter  & μηνυμάτων από την επιχείρηση (sms-email), δ) Γίνεται ταυτοποίηση νόμιμου εκπροσώπου η Εξουσιοδοτημένων Εκπρόσωπων των επιχειρήσεων πελατών για λόγους ασφάλειας της διαδικασίας.  Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε περαιτέρω ενημερώσεις και αιτήματα παροχής συγκατάθεσης προς τους πελάτες της και τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη, εφόσον κρίνει ότι αυτό απαιτείται ως αίτια νομιμοποίησης επεξεργασίας δεδομένων.
 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Η ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ΑΒΕΕ φροντίζει, ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει ο Κανονισμός αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις άσκησής τους.  Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της αυτής και προκειμένου να διευκολύνει τα  υποκείμενα των δεδομένων στην άσκηση των δικαιωμάτων τους, η επιχείρηση εφαρμόζει συγκριμένη Πολιτική Διαχείρισης των Αιτημάτων που υποβάλλονται από τα υποκείμενα των δεδομένων. Η άσκηση των δικαιωμάτων όλων των ενδιαφερόμενων μερών γίνεται δωρεάν με γραπτό αίτημα στον υπεύθυνο ασφάλειας Δεδομένων (DPO) της επιχείρησης. Βάση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών  δεδομένων  και του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας της επιχείρησης, παρέχονται η μη  τα ακόλουθα δικαιώματα :
 • Δικαίωμα πρόσβασης, ήτοι να ενημερώνεστε για το ποια δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία από την επιχείρηση, την προέλευσή τους, τους σκοπούς και τη νομική βάση επεξεργασίας αυτών, τους τυχόν αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων καθώς και το χρόνο τήρησης τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να καταστούν ακριβή και ενήμερα.
 • Δικαίωμα συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών πληροφοριών, ώστε να καταστούν πλήρη όπως στοιχεία πελατών, κτλ.
 • Δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων παρέχεται μόνο στις εξής περιπτώσεις : i. όταν παρέλθει το υποχρεωτικό χρονικό διάστημα διατήρησης αρχείου, ii. όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας επί της οποίας βασίσθηκε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
 • Το Δικαίωμα φορητότητας ηλεκτρονικών δεδομένων δεν είναι εφαρμοστέο. Η επιχείρηση αποτελεί, αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια.
 • Το δικαίωμα εναντίωσης (αντίρρησης / αντίταξης) δεν δύναται να εφαρμοστεί για τα δεδομένα που απαιτούνται για την λειτουργία της διαδικασίας καθώς και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της επιχείρησης. Παρέχεται το Δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση (χωρίς αναδρομική ισχύ) που έχετε παράσχει η επιχείρηση, μόνο για συγκεκριμένα θέματα επεξεργασίας δεδομένων όπως α) Λήψη ενημερωτικού υλικού και τυποποιημένης πληροφόρησης,.

Η επιχείρηση  μπορεί να αρνηθεί αιτιολογημένα να ικανοποιήσει εν όλω η εν μέρει σχετικό αίτημα που λαμβάνει από το υποκείμενο δεδομένων, μόνο όταν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον Κανονισμό. Τα εν λόγω λοιπόν δικαιώματα μπορεί να περιοριστούν λόγω υποχρέωσης εφαρμογής άλλου νόμου, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που αιτηθείτε τη διαγραφή δεδομένων, ενώ υποχρεούμαστε να τα διατηρήσουμε βάσει του νομικού πλαισίου.

Για όλα τα ανωτέρω, για αιτήματα σας και για την επίλυση οιασδήποτε απορίας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ΑΒΕΕ στα στοιχεία που αναφέρονται στο τέλος του παρόντος εγγράφου. Η επιχείρηση εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης των αιτήσεων σχετικά με τα δεδομένα για τους πελάτες της και όλα τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη και διαθέτει σχετικές φόρμες/ έντυπα. Η επιχείρηση  παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων, πληροφορίες για τις πράξεις  επεξεργασίας κατόπιν του σχετικού αιτήματος που της υποβλήθηκε εντός μηνός από την παραλαβή έγγραφου και ενυπόγραφου αιτήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή και του αριθμού των αιτημάτων που η επιχείρηση διαχειρίζεται, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση υποχρεούται, εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων για την καθυστέρηση, καθώς και για τους λόγους αυτής. Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος ενημερώνει και το υποκείμενο των δεδομένων για τυχόν άρνηση του να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει το υποβληθέν αίτημα, καθώς και για τους λόγους της άρνησης. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η  ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό. Εάν το αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμο ή  υπερβολικό, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, η επιχείρηση μπορεί να εξαρτήσει την ικανοποίηση του από  την καταβολή εύλογου τέλους ή να αρνηθεί να  ανταποκριθεί στο αίτημα. Σε περίπτωση που η επιχείρηση επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως  εκτελών την επεξεργασία, τότε διαβιβάζει άμεσα τα σχετικά αιτήματα στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την εξέταση και την ικανοποίηση τους.   Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επιχείρηση  δεν τηρεί  το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (email: [email protected]), ενώ επίσης έχετε δικαίωμα προσφυγής στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

 1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, η επιχείρηση δύναται να επεξεργάζεται και να διαβιβάζει επιχειρησιακά αλλά και   προσωπικά δεδομένα    (εκπροσώπων εταιριών, ατομικών επιχειρήσεων κα) σε Δημόσιες υπηρεσίες και όπου απαιτηθεί με σκοπό την ανταπόκρισή της επιχείρησης  σε νομικές διαδικασίες προστασίας των δικαιωμάτων πελατών της.  Για την επεξεργασία αυτή δεν απαιτείται η έκδοση άδειας προς την επιχείρηση, ενώ παράλληλα απαλλάσσεται και η επιχείρηση από την υποχρέωση να ενημερώσει προηγουμένως τα υποκείμενα των δεδομένων. Γενικά  η επιχείρηση δεν αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα σε άτομα, οργανισμούς ή άλλες εξωτερικές οντότητες εκτός εάν αυτό νομίμως προβλέπεται προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντά της, ή υποχρεούται να απαντήσει σε αιτήματα και εντολές άλλων δημόσιων αρχών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ή να συμμορφωθεί με διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή δικαστικές αποφάσεις και σύμφωνα με τις εγγυήσεις που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση κατά την οποία η διαβίβαση αφορά σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης   (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η επιχείρηση οφείλει, βάσει των σχετικών υποχρεώσεων που θεσπίζει ο Κανονισμός, να ελέγχει εάν: α) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα προς την οποία θα γίνει η διαβίβαση. Β)  Τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών. Σε διαφορετική περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα απαγορεύεται και η επιχείρηση δεν μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς αυτή, εκτός εάν ισχύει κάποια από τις ειδικές παρεκκλίσεις που προβλέπει ο Κανονισμός (λ.χ. ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου και ενημέρωση του αναφορικά με τους κινδύνους που ενέχει η διαβίβαση, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου, υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, είναι αναγκαία για στήριξη νομικών αξιώσεων και ζωτικών συμφερόντων των υποκειμένων κ.ο.κ).

Η ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ΑΒΕΕ δεν  παρέχει Προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων σε κανένα τρίτο μέρος, επιχείρηση, οργανισμό, φορέα, για σκοπούς εμπορικούς, διαφημιστικούς και μάρκετινγκ, πέραν των εξαιρέσεων που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο. Η επιχείρηση δεν διεξάγει μαζικές προωθητικές ενέργειες και προγράμματα επικοινωνίας σε φυσικά πρόσωπα κάνοντας χρήση των συλλεχθέντων δεδομένων. Εξαίρεση αποτελούν οι ιδιωτικές ατομικές επιχειρήσεις (τα προσωπικά στοιχεία ταυτίζονται με αυτά της επιχείρησης)

Πρόσβαση κοινού σε δημόσια έγγραφα: Η ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ΑΒΕΕ ως πάροχος υπηρεσιών με συγκεκριμένο θεσμικό ρόλο που εμπλέκεται στην διαδικασία αγοράς και πώλησης, δεν αποτελεί πηγή πληροφόρησης του κοινού για τα συγκεκριμένα θέματα. Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην πληροφόρηση όλα τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη (νομικά & φυσικά πρόσωπα, δημόσιες υπηρεσίες, κτλ), σε κάθε περίπτωση καταθέτουν έγγραφη αίτηση στην επιχείρηση στην οποία οφείλουν να προσδιορίζουν τη σκοπούμενη χρήση των δεδομένων και να αιτιολογούν το αίτημα για  χορήγηση δεδομένων.

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Η επιχείρηση τηρεί έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία, με τα δεδομένα των πελατών της, των στοιχείων εκπροσώπων και των πράξεων  μεταβολών που διεκπεραιώνονται  εντός της επιχείρησης  για όσο χρονικό διάστημα ορίζει ο νόμος. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται κατ’ αρχήν για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία της επιχείρησης τηρώντας σχετική διαδικασία. Η χρονική διάρκεια τήρησης αρχείου προσδιορίζεται βάση των ελάχιστων χρονικών διαστημάτων που προβλέπει η ισχύουσα εθνική νομοθεσία με βάση την αντίστοιχη σκοπιμότητα επεξεργασίας. Ενδέχεται όμως για λόγους ασφάλειας δικαίου, δημοσίου συμφέροντος ή σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας να επιβάλλεται ή να ορίζεται διαφορετική περίοδος διατήρησης κατηγοριών προσωπικών δεδομένων και για συγκεκριμένους σκοπούς επεξεργασιών. Τα φορολογικά στοιχεία διατηρούνται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.
 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Η επιχείρηση πέραν της παρούσας πολιτικής απορρήτου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται, εφαρμόζει επίσης και ολοκληρωμένη Πολιτική για την ασφάλεια των πληροφοριών με πεδίο εφαρμογής τις παρεχόμενες υπηρεσίες του αλλά και την διασύνδεση με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Η ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ΑΒΕΕ εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες ασφάλειας των ψηφιακών και φυσικών αρχείων της και ένα σύνολο τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται από παραβίαση, αθέμιτη χρήση, αλλοίωση, απώλεια ή καταστροφή. Η ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ΑΒΕΕ επίσης φροντίζει έτσι ώστε το προσωπικό που εμπλέκεται στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων να είναι επαρκώς ενημερωμένο και εκπαιδευμένο, λαμβάνοντας υπόψη τις συμβουλές και τις προτάσεις του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO). Ανάλογα με το σκοπό που προορίζονται, τα δεδομένα αποθηκεύονται σε προστατευμένες βάσεις δεδομένων που φιλοξενούνται με ασφάλεια σε εξυπηρετητές της επιχείρησης και υπόκεινται σε έλεγχο ταυτότητας σε πολλαπλά επίπεδα. Η επιχείρηση δύναται να χρησιμοποιεί επιλεγμένους εξωτερικούς συνεργάτες για την εκτέλεση επεξεργασίας δεδομένων για λογαριασμό της όπως ενδεικτικά τρίτα πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογικής υποστήριξης και λογισμικών συστημάτων, και άλλων διοικητικών ή μη συστημάτων και υπηρεσιών. Τα πρόσωπα αυτά ενεργούν βάσει εντολών και δεσμεύονται από νομική πράξη ή συμφωνία εμπιστευτικότητας και μη γνωστοποίησης, προτού αποκτήσουν οποιαδήποτε τυχόν πρόσβαση στα δεδομένα. Συνιστάται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να πληροφορηθούν σχετικά με την πολιτική  Ασφαλείας των πληροφοριών που εφαρμόζει η επιχείρηση, καθώς και τον κώδικα Δεοντολογίας που εφαρμόζει το προσωπικό και οι συνεργάτες της
 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ΑΒΕΕ

Υπεύθυνος Ασφαλείας Δεδομένων (DPO) :…Παπαλέξης Δημήτριος

[email protected]

10 χλμ. Λάρισας – Αμπελώνα

Τηλέφωνο: 241 094 2069